Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky v skratke:

Domelia slúži na to, aby si Rodiny našli vhodných Pomocníkov do domácnosti (opatrovateľku, doučovateľku, upratovačku a ostatné pomocníčky do domácnosti) a Pomocníci si našli prácu.

Služby na Domelii sa týkajú oblastí:

 • opatrovanie detí

 • pomoc v domácnosti

 • doučovanie

 • opatrovanie seniorov

Rodina - súkromná osoba, ktorá môže na Domelii hľadať Pomocníkov pre svoje potreby alebo potreby svojich najbližších rodinných príslušníkov. Služby na stránke Domelia sú pre Rodinu spoplatnené podľa platného cenníka. Po uhradení členstva, Rodina môže:

 • zverejniť inzerát na hľadanie Pomocníka; inzerát je zverejnený najviac 30 dní. Obsah inzerátu sa môže týkať len služieb Domelie, inak ho administrátor nezverejní. Rodina nemôže v inzeráte uviesť svoje kontaktné údaje (e-mail alebo telefón). Môže ich napísať len Pomocníkom do správy prostredníctvom Domelie.

 • vyhľadať opatrovateľku, doučovateľku alebo pomocníčku do domácnosti v zozname Pomocníkov a vybraných kontaktovať – napísať správu alebo zatelefonovať

Pomocníksúkromná osoba, ktorá hľadá prácu ako opatrovateľ detí, či seniorov, doučovateľ alebo pomocník v domácnosti. Služby na stránke Domelia sú pre Pomocníkov bezplatné. Pomocník si musí vyplniť a zverejniť profily podľa toho kde a aké služby vykonáva. Pomocník:

 • môže reagovať na inzeráty rodín, ak má zverejnený profil na taký typ služby

 • svoje telefónne číslo môže napísať do určenej kolonky. Kontaktné údaje uvedené v popise administrátor odstráni.

 • Pomocník je povinný odpovedať na správu, v ktorej mu rodina ponúkne prácu (i záporne), inak môže administrátor jeho profil deaktivovať

 • Pomocník je povinný profil pravidelne aktualizovať. Preto keď prácu nehľadá, mal by si zverejnenie profilu ukončiť (aby sa prestal zobrazovať)

 • zverejnenie profilu je bezplatné

Cookies – sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) Rodiny alebo Pomocníka počas používania webovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť webovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení Rodiny alebo Pomocníka aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve webovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom webovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na webovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

Úplné znenie všeobecných obchodných podmienok

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I
Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Profesia s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 800 861, DIČ: 2020280933, IČ DPH: SK2020280933, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 22949/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.domelia.sk (ďalej len „Webová stránka“).

 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú niektoré práva a povinnosti Prevádzkovateľa a osôb pri využívaní Služieb poskytovaných prostredníctvom Webovej stránky.

 3. VOP sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb Webovej stránky a tvoria neoddeliteľnú časť zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

 4. Výklad pojmov. Nasledovné pojmy majú vo VOP a/alebo v Zmluve nasledovný význam:

  • Služby sú všetky služby poskytované Prevádzkovateľom prostredníctvom Webovej stránky,
  • Inzercia je druh Služby, ktorý predstavuje uverejňovanie inzertných oznamov v textovej podobe s prípadnou fotodokumentáciou na Webovej stránke; najmä sa jedná o práce ako opatrovanie detí, pomoc v domácnosti, doučovanie, opatrovanie seniorov
  • Reklama je osobitný druh Služby, ktorý predstavuje uverejňovanie reklamných oznamov v grafickej a/alebo textovej podobe na Webovej stránke, a to najmä formou reklamného banneru alebo reklamného článku.
  • Rodina je Klient, ktorý hľadá Pomocníka pre svoje potreby alebo potreby rodinných príslušníkov.
  • Pomocník je Klient, ktorý za účelom vykonávať Prácu pre Rodinu využíva Služby Webovej stránky.
  • Klient je fyzická osoba, ktorá v súlade s týmito VOP uverejňuje na Webovej stránke Inzercie alebo Profil alebo ktorá uverejňuje na Webovej stránke Reklamu. Klient, ktorý je fyzická osoba a ktorý má záujem v súlade s týmito VOP uverejniť na Webovej stránke Profil, musí mať v čase prvého zverejnenia Profilu vek minimálne 16 rokov.
  • Referencie a hodnotenia sú informácie o Pomocníkovi alebo Rodine, týkajúce sa najmä predchádzajúcich pracovných skúseností s daným Pomocníkom alebo Rodinou.

Článok II
Služby poskytované Klientom

 1. Zverejnenie Inzercie. Rodina po ukončení úspešnej Registrácie je oprávnená prostredníctvom Webovej stránky zverejniť Inzerciu. Inzercia môže byť na Webovej stránke zverejnená najviac tridsať (30) dní. Klient je počas zverejnenia Inzercie oprávnený ju prispôsobovať vlastným požiadavkám, avšak nie je oprávnený zmeniť pôvodne zadaný druh práce. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť Inzercie, ktoré majú totožný obsah.
 2. Klient je pri pridávaní Inzercie povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito VOP a/alebo zmluvou, najmä:
  • v rámci Inzercie zverejňovať výlučne pracovné ponuky týkajúce sa opatrovania detí alebo seniorov, pomoci v domácnosti, doučovania; nesmie v Inzercii ponúkať iné produkty alebo služby, a ani uvádzať akékoľvek reklamné, propagačné informácie alebo oznamy, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi,
  • obsah Inzercie upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných osôb a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno a nepoškodzoval ich ďalšie práva deklarované Ústavou Slovenskej republiky a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
  • v rámci Inzercie nezverejňovať svoju presnú adresu bydliska, telefónne číslo, mailovú adresu, dátum narodenia a rodné číslo a ani žiadny údaj, ktorý v zmysle §4 zákona č.122/2013 Z.z. môže byť považovaný za osobný údaj; Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto údaje z inzerátu odstrániť, alebo takúto Inzerciu nezverejniť. Kontaktné údaje ako je telefónne číslo Klienta, e-mailová adresa je Klient oprávnený uvádzať výlučne na mieste na to určenom; v žiadnom prípade nemôže ísť o identifikátora konkrétnej fyzickej osoby.

 3. Klient plne zodpovedá za obsah Inzercie, a to vrátane textu a fotografií. Ak Inzercia obsahuje akékoľvek grafické znázornenie, fotografiu alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti, za vysporiadanie nárokov autora takého diela, príp. za získanie súhlasu so zverejnením osôb znázornených na fotografiách zodpovedá výlučne Klient. Klient súhlasí s tým, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v predchádzajúcej vete vznesené akékoľvek nároky a/alebo sankcie, Klient tieto nároky a/alebo sankcie uspokojí a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodní.
 4. Zverejnenie reklamy. Reklama sa uverejňuje na základe objednávky a/alebo na základe uzatvorenej zmluvy.
 5. Predmetom Reklamy môže byť najmä reklamný oznam zameraný na propagáciu Klienta a/alebo Klientom ponúkaných tovarov a služieb. Reklama musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ďalšie podrobné pravidlá pre uverejňovanie Reklamy môžu byť predmetom zmluvy.
 6. Ak nie je výslovne v zmluve uvedené inak, na uverejňovanie Reklamy sa primerane použijú ostatné ustanovenia týchto VOP.
 7. Zverejnenie profilu. Pomocníci po ukončení úspešnej Registrácia prostredníctvom Webovej stránky si môžu vytvoriť vlastný Profil. Profil predstavuje ponuku na poskytovanie nasledujúcich prác: opatrovanie detí, pomoc v domácnosti, doučovanie, opatrovanie seniorov na území SR. Profil Pomocníka môže byť zverejnený počas celej doby poskytovania Služieb Prevádzkovateľom, kedykoľvek aktualizovaný a Pomocník ho môže kedykoľvek zrušiť.
 8. Zverejnenie hodnotenia. Hodnotenie je hodnotenie Pomocníka Rodinou alebo hodnotenie Rodiny Pomocníkom, a to vo forme zodpovedania na otázky týkajúce sa spoľahlivosti, pracovnej výkonnosti, alebo poskytnutých pracovných podmienok a doplnením vlastného komentára. Klienti sú povinní pri pridávaní hodnotenia na Webovú stránku rešpektovať pravidlá uvedené v týchto VOP.
 9. Hodnotenia musia vychádzať z vlastnej skúsenosti Klienta s hodnoteným Klientom a musia byť objektívne a pravdivé.
 10. Nie je prípustné uvádzať v rámci hodnotení v kategórii „Komentár“ akékoľvek údaje, ktoré by mohli príslušného Klienta znevážiť alebo by boli spôsobilé privodiť mu ujmu, najmä akékoľvek urážlivé, hanobiace alebo vulgárne tvrdenia alebo skutočnosti intímnej povahy; takýto obsah Hodnotenia má Prevádzkovateľ právo nezverejniť a nezaradiť do celkového Hodnotenia hodnoteného Klienta.
 11. Hodnotenia na príslušného Klienta by mali byť v záujme hodnovernosti údajov uvedených na Webovej stránke komplexné, t.j. hodnotiaci by mal, okrem výberu stupňov hodnotenia príslušného Klienta v jednotlivých predvolených kategóriách, napísať aj vlastný komentár.
 12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pred zverejnením prekontrolovať Inzerciu alebo Profil alebo Hodnotenie a ich nezverejniť, prípadne v závažných prípadoch zablokovať konto Klienta a neumožniť mu ďalšie využívanie Služieb, ak:
  • pri zadávaní Inzercie boli porušené pravidlá uvedené v týchto VOP,
  • klient používa údaje sprístupnené na Webovej stránke v rozpore s bodom 3 tohto článku VOP alebo umožňuje také použitie inej osobe,
  • Inzercia bola zaradená do nesprávnej kategórie ako obsah Inzercie alebo môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb

Článok III
Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade pre účely registrácie a ani pre iné účely nezhromažďuje osobné údaje fyzických osôb, ktoré podliehajú ochrane podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Všetky údaje Klientov sa poskytujú Prevádzkovateľovi ako anonymné, bez uvedenia použiteľného identifikátora.

 2. Klient je oprávnený sám zverejniť svoju fotografiu alebo svoju podobizeň; ich zverejnenie sa zakazuje spoločným uvedením ďalšieho identifikátora dotknutej osoby.

 3. Údaje Klienta ako je jeho telefónne číslo a e-mailová adresa je Klient oprávnený uvádzať výlučne na mieste na to určenom na Webovej stránke. Prevádzkovateľ je povinný prijať primerané technické alebo iné opatrenia, aby tieto údaje neboli zverejnené priamo na Webovej stránke, ale aby ich tento Klient sprístupnil len tým Klientom, ktorí ho o to požiadajú,

 4. Údaje pre účely fakturácie ceny za poskytnuté Služby, budú Prevádzkovateľovi poskytnuté výlučne na základe žiadosti a súhlasu Klienta. Daňový doklad sa vystaví v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov na požiadavku Klienta.

 5. Prevádzkovateľ odporúča Klientom, aby pred tým, než sa Klienti vzájomne dohodnú na vzájomnej spolupráci, vyžiadali si od druhej strany dostatočné množstvo informácií a dokladov, na základe ktorých si môžu overiť pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť všetkých zverejnených informácií. Prevádzkovateľ nezhromažďuje žiadne informácie, doklady alebo iné skutočnosti o svojich Klientoch. Prevádzkovateľ ďalej ponecháva Klientom na zváženie, či v rámci Inzercie zverejnia fotografiu (zverejnenie fotografie na Webovej stránke nie je povinné). O odstránení fotografie rozhoduje sám Klient; fotografie sa odstraňujú bez priameho zásahu Prevádzkovateľa.

 6. Prevádzkovateľ v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách informuje Rodiny a Pomocníkov, že prostredníctvom Webovej stránky využíva súbory Cookies. Rodiny a Pomocníci používaním Webovej stránky súhlasia s používaním Cookies. Pomocou internetového prehliadača môžu Cookies zablokovať alebo aj vymazávať. Prevádzkovateľ informuje Rodiny a Pomocníkov, že blokovanie Cookies môže obmedziť plnohodnotné využívanie Webovej stránky.

 7. Účastníci súťaže sa riadia pravidlami súťaže, pričom usporiadateľ, ktorý je zároveň Prevádzkovateľom, sa zaväzuje osobné údaje účastníkov spravovať v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Článok IV
Vznik, zmena a zánik zmluvného vzťahu

 1. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Klienta na Webovej stránke. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Klient v registračnom formulári uvedie:
  • platnú kontaktnú e-mailovú adresu,
  • vlastné heslo s požadovaným minimálnym počtom znakov,
  • meno a priezvisko,
  • ďalšie doplňujúce informácie (región bydliska Klienta – Rodiny, v ktorom požaduje vykonávanie prác, resp. Regióny pôsobiska Klienta - Pomocníka, v ktorom je Klient pripravený vykonávať práce, možný komunikačný jazyk, osobný prístup k fajčeniu, osobný prístup k domácim zvieratám, vek a pohlavie).

 2. Úspešným ukončením registrácie si Klient vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.
 3. Po úspešnej registrácii bude Klientovi na ním zadanú kontaktnú e-mailovú adresu zaslaná potvrdzovacia správa, v ktorej bude uvedená linka na prihlásenie sa do konta Klienta na Webovej stránke.
 4. Klient registráciou na Webovej stránke dáva súhlas k tomu, že Prevádzkovateľ môže podľa vlastného rozhodnutia vykonať prepojenie Inzercie na iné obdobné internetové inzertné portály spolupracujúce s Prevádzkovateľom.
 5. Klient je povinný pravidelne aktualizovať svoje registračné údaje a svoju Inzerciu uverejnenú na Webovej stránke a v prípade neaktuálnosti ukončiť zverejnenie Inzercie.
 6. Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú prostredníctvom on-line konta, výnimočne na základe písomnej (list, fax, e-mail) alebo telefonickej objednávky Klienta.
 7. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (prostredníctvom Webovej stránky alebo listovou zásielkou alebo faxom alebo e-mailom alebo telefonickým rozhovorom) objednanej Služby Prevádzkovateľom. Poskytnutie Služby objednanej Klientom sa tiež považuje za potvrdenie objednávky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej Služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom.
 8. Prevádzkovateľom potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. Prevádzkovateľ je oprávnený zmenu Objednávky podmieniť úhradou administratívneho poplatku.
 9. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:
  • písomnou dohodou zmluvných strán.
  • odstúpením od zmluvy, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP.

 10. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje najmä:
  • zverejnenie akékoľvek urážlivého, hanobiaceho, vulgárneho tvrdenia alebo informácie alebo skutočnosti intímnej povahy,
  • zverejnenie Inzercie, ktorá obsahuje akékoľvek grafické znázornenie, fotografiu alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
  • využívanie údajov Klientov na účel, ktorý je v rozpore s poslaním Webovej stránky,
  • využívanie Služieb poskytovaných na Webovej stránke na hromadné rozosielanie elektronických správ, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,
 11. Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy sa doručuje druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v registrácii alebo na ním uvedenú e-mailovú adresu.
 12. Ak bez zavinenia Prevádzkovateľa zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.

Článok V
Cena Služieb a platobné podmienky

 1. Cena Služby je určená podľa platného cenníka zverejneného na Webovej stránke v deň objednania Služby.

 2. Daňový doklad sa vystaví v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov na požiadavku Klienta. Prevádzkovateľ objednanú Službu poskytne až po úhrade ceny objednanej Služby; o tejto skutočnosti Prevádzkovateľ vopred informuje Klienta.

 3. Cenu za objednanú Službu je Klient povinný uhradiť prevodom na účet Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom CardPay Tatra banka alebo SMS platbou cez Platbamobilom.sk.

 4. V prípade omeškania Klienta s úhradou faktúry je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; zároveň je oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb. V prípade omeškania Klienta viac ako 30 dní je Prevádzkovateľ oprávnený predmetnú pohľadávku poskytnúť do mandátnej správy inkasnej spoločnosti spolupracujúcej s Prevádzkovateľom. Náklady na vymáhanie pohľadávky sa stanú súčasťou pohľadávky Prevádzkovateľa.

 5. Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Prevádzkovateľa voči Objednávateľovi, je Objednávateľ povinný uplatniť písomne u Prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

 6. Prevádzkovateľ vracia Klientom peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 0,50 EUR.

 7. V prípade zrušenia objednávky Klientom, pri ktorej bol uvedený spôsob platby SMS, Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať administratívny poplatok vo výške 25% z ceny objednávky.

Článok VI
Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Služby poskytnutej (zverejnenej) na Webovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím Služby na Webovej stránke zodpovedá výlučne Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby na Webovej stránke.

 2. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené zverejnením Inzercie na Webovej stránke či využitím údajov z Webovej stránky.

 3. Prevádzkovateľ negarantuje Klientom nájdenie vhodnej osoby na poskytovanie prác resp. nájdenie príležitosti na poskytovanie prác a ani nepreberá v žiadnom ohľade žiadnu záruku či zodpovednosť za výsledok, kvalitu a úroveň plnenia príslušného Klienta.

 4. Prevádzkovateľ nie je činný ako sprostredkovateľ, obchodný zástupca a/alebo splnomocnenec Klientov a nepoberá od Klientov žiadnu formu provízie za sprostredkovanie.

 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na Webovej stránke a neposkytuje žiadnu záruku pri používaní takých informácií na príslušný účel.

 6. Ak zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom bez zavinenia Prevádzkovateľa, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.

Článok VII
Reklamačný poriadok

 1. Klient má právo reklamovať chybu („ďalej len Chyba"), ktorá sa vyskytla na Webovej stránke Prevádzkovateľa v súvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie najmä nefunkčnosť Služieb uvedených v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako šestnásť (16) hodín za obdobie predchádzajúcich tridsať (30) dní. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Klienta na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.

 2. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Klient Chybu zistil alebo mohol zistiť.

 3. Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa, faxom na číslo: +421 2 3220 9118, e-mailom na adresu: support@domelia.sk), pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do štrnásť (14) dní odo dňa je prevzatia.

Článok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

 2. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

 3. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.

 4. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia Zmluvy a/alebo VOP stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradiť ustanovením novým a to takým, ktoré sa svojím zmyslom a účelom blíži nahradzovanému ustanoveniu a zmluvnej vôli, ktorú v ňom Zmluvné strany prejavili. Klient berie na vedomie, že Inzercie resp. Profily zverejnené na Webovej stránke sú ako databáza chránené podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení a osobou oprávnenou z týchto práv je Prevádzkovateľ. Klient je oprávnený použiť údaje sprístupnené na Webovej stránke výlučne pre vyhľadanie vhodnej Inzercie, resp. Profilu za účelom využitia resp. poskytnutia prác tak, ako je uvedené vo VOP, a nie je oprávnený tieto údaje použiť na žiadne iné účely a ani umožniť ich použitie na iné účely inej osobe, v opačnom prípade je priamo zodpovedný za škodu tým spôsobenú ako aj za porušenie príslušných právnych predpisov a práv dotknutých osôb. Tým nie je dotknutá možnosť Klienta poskytnúť Profil alebo Inzerciu tretej osobe, avšak len za účelom využitia resp. poskytnutia týchto Prác touto treťou osobou.

 5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 28. apríla 2014