Preskočiť na obsah

Pravidlá súťaže

 1. Usporiadateľ súťaže (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Profesia spol. s r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, 811 09, Slovenská republika, IČO 35800861, DIČ SK2020280933, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č. 22949/B (ďalej len“usporiadateľ”).
 2. Súťaž prebieha v období, ktoré je uvedené v každej súťaži.
 3. Podmienkou účasti v súťaži je správne zodpovedané súťažné otázky zverejnené na internetových stránkach www.domelia.skwww.facebook.com/domeliaSK alebo vykonanie súťažného zadania.
 4. Cenu súťaže získava jeden alebo viac vybraných súťažiacich, ktorí správne zodpovedali súťažné otázky alebo vykonali súťažné zadanie; počet výhercov je uvedený v každej súťaži. Výsledky súťaže budú uverejnené na internetových stránkach www.domelia.skwww.facebook.com/domeliaSK. Výhercovia súťaže budú o výhre informovaní e-mailom, ktorý uviedli v odpovedi alebo budú kontaktovaní prostredníctvom facebooku.
 5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže odpoveď, ktorá nebude odpovedať predmetu a rozsahu súťažnej otázky, či súťažného zadania.
 6. Výhry budú výhercom odoslané do 3 týždňov odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, v prípade, že v tomto termíne dodá výherca dodaciu adresu.
 7. Účasť v súťaži a výhry nie je možné vymáhať právnou cestou a výhry v súťaži nie je možné ani alternatívne plniť v hotovosti. Súťažiaci sa súťaže zúčastnia s vedomím, že nemôžu požadovať výhry v celkovom rozsahu a ani v jednotlivých prípadoch v hodnote vyššej alebo vo väčšom množstve, ako je určené usporiadateľom, ani nie sú oprávnení požadovať peňažné plnenie namiesto výhry. Usporiadateľ týmto nie je voči súťažiacemu inak zaviazaný a súťažiaci nemá nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa, než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
 8. Usporiadateľ neručí za nedoručenie alebo omeškanie súťažných e-mailov.
 9. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu alebo poškodené doručenie výherných zásielok výhercom.
 10. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dovodu a stanovenie náhrady.
 11. Z účasti v súťaži sú vylučené osoby mladšie ako 18 rokov.
 12. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s jeho pravidlami a súhlas so spracovaním osobných údajov. Usporiadateľ je oprávnený bezplatne zverejňovať meno, napodobizeň a obrazové či zvukové záznamy výhercov v médiách a v propagačných materiáloch usporiadateľa po dobu 5 rokov od skončenia tejto súťaže.
 13. Usporiadateľ týmto informuje každú osobu, ktorá poskytla v súťaži svoje osobné údaje k spracovaniu, o jej právach vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), tj. najmä o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovolné, že každá takáto osoba má právo prístupu k týmto údajom a že má právo pri porušení zákona sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečení nápravy, ako aj o ďalších právach vyplývajúcich z tohto zákona. Súhlas k spracovaniu údajov môže byť za podmienok zákona kedykoľvek písomnou formou odvolaný na adresu sídla organizátora.
 14. Súťažiaci odpovedajú na súťažiacu otázku a poslaním e-mailu udeľujú súhlas usporiadateľovi k odoslaniu informácií o marketingových akciách zahŕňajúce obchodné oznámenia prostredníctvom SMS správ, e-mailov, ako aj ďalších elektronických prostriedkov a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Tento súhlas môže byť súťažiacim odvolaný písomnou formou zaslanou e-mailom na adresu usporiadateľa.
 15. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom usporiadateľa alebo osoba jej blízka, výhra nebude odovzdaná.