Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť Profesia, spol. s r.o. je organizáciou s tradíciou v oblasti poskytovania služieb subjektom pôsobiacim na trhu práce. Strategickým záujmom spoločnosti Profesia, spol. s r.o. je zabezpečenie finančnej a ekonomickej stability, zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, rozvoj korektných vzťahov s partnerskými organizáciami a rozvoj dobrého mena spoločnosti.

Presadenie týchto záujmov je závislé od neustáleho zvyšovania úrovne riadenia, kvality a efektívnosti poskytovaných služieb, kde uplatňujeme najnovšie postupy podporované informačnými technológiami. Uvedomujeme si, že neoddeliteľnou súčasťou ich používania je atribút bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Bezpečnostnou politikou spoločnosti Profesia, spol. s r.o. boli stanovené nevyhnutné a ekonomicky odpovedajúce opatrenia na ochranu aktív informačného systému, ochranu osôb a majetku a zavedenie bezpečnostných mechanizmov do systému prevádzkovaných technológií.

Manažment spoločnosti Profesia, spol. s r.o. je zodpovedný za správny odhad rizika a jeho efektívne riadenie vzhľadom na ochranu aktív dôležitých pre zabezpečenie funkčnosti organizácie. Prvoradým cieľom riadenia takýchto rizík je prevencia, zvládnutie a zotavenie sa z bezpečnostných incidentov.

V spolupráci s odborníkmi sme na ochranu dôležitých aktív spadajúcich do vnútornej bezpečnosti aplikovali bezpečnostné opatrenia, ktoré prispôsobujeme najnovším poznatkom a potrebám organizácie. Pri ich návrhu sme použili také technické a organizačné opatrenia, ktorých cieľom je:

 • zabezpečiť dostupnosť, integritu a spoľahlivosť systémov riadenia najmodernejšími informačnými technológiami,
 • chrániť citlivé obchodné a osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, modifikáciou a zničením a zachovať dôvernosť spracovaných údajov,
 • identifikovať potenciálne problémy a zdroje narušenia a predchádzať im.
 • Spoločnosť Profesia, spol. s r.o. v zmysle § 20 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov disponuje vypracovaným Bezpečnostným projektom, ktorý je pravidelne aktualizovaný. Vymedzuje rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém.

  Preto Profesia, spol. s r.o. vydáva tento dokument, ktorý v sebe zahŕňa základné zásady spracúvania osobných údajov pri poskytovaní služieb prostredníctvom internetovej stránky www.domelia.sk (ďalej len „Internetová stránka). Profesia, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto dokumentu, pričom o zmenách bezodkladne informuje svojich obchodných partnerov formou zverejnenia zmien na Internetových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Všetky práva výslovne neupravené v tomto dokumente sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami Profesia, spol. s r. o. a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  Tento dokument je v súlade s platnými ustanoveniami:

 • Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška č. 164/2013 Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
 • Zamestnanci sú zaviazaní chrániť osobné údaje klientov, s ktorými prídu do styku v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných platných zákonov SR.
 • Zásady spracovania osobných údajov sú stále dostupné na internetovej stránke www.profesia.sk.

  2. Definícia pojmov

  Osobný údaj je údaj týkajúci sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

  Dotknutá osoba je osoba ktorej sa osobný údaj týka.

  Prevádzkovateľ je osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; pre účely tohto dokumentu prevádzkovateľom je Profesia, spol. s r. o. a Obchodný partner spoločnosti Profesia spol. s r.o., ktorý na základe výslovného súhlasu Dotknutej osoby tiež spracováva osobné údaje.

  Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa uverejňuje na Internetovej stránke Prevádzkovateľa Inzercie (Domácnosť) alebo Profil (Pomocník) alebo osoba ktorá uverejňuje na Internetovej stránke reklamu alebo osoba, ktorá ktorý ponúka služby pre Domácnosti alebo hľadá Pomocníkov pre účely zamestnania v službách pre Domácnosti (Obchodný partner).

  Pomocník je Klient, ktorý za účelom vykonávať prácu pre Domácnosť využíva služby poskytované na Internetovej stránke spoločnosti Profesia, spol. s r. o..

  Domácnosť je Klient, ktorý hľadá Pomocníka pre svoje potreby alebo potreby rodinných príslušníkov.

  Obchodný partner je Klient, ktorý ponúka služby pre Domácnosti alebo hľadá Pomocníkov pre účely zamestnania v službách pre Domácnosti.

  Služby predstavujú produkty, ktoré Profesia, spol. s r. o. poskytuje Klientom prostredníctvom Internetovej stránky. Medzi Služby poskytované Klientom z hľadiska spracovania osobných údajov patrí: možnosť prostredníctvom Internetovej stránky zverejniť Inzerát, zverejniť Profil, reagovať na zverejnený Inzerát, reagovať na zverejnený Profil.

  Inzercia alebo Inzerát je druh služby poskytovaná Domácnosti alebo Obchodnému partnerovi, ktorá predstavuje uverejňovanie inzertných oznamov v textovej podobe s prípadnou fotodokumentáciou na Internetovej stránke; najmä sa jedná o práce ako opatrovanie detí, pomoc v domácnosti, doučovanie, opatrovanie seniorov, ŤZP, domáce majstrovanie a práce v oblasti zdravia a krásy.

  Zverejnenie profilu je druh služby poskytovaná Pomocníkovi, ktorý predstavuje možnosť prostredníctvom Internetovej stránky vytvoriť profil, ktorý predstavuje ponuku na poskytovanie nasledujúcich prác: opatrovanie detí, pomoc v domácnosti, doučovanie, opatrovanie seniorov, ŤZP, domáce majstrovanie a práce v oblasti zdravia a krásy.

  Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.

  Poskytovaním osobných údajov je odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva.

  Sprístupňovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.

  Súhlasom dotknutej osoby je slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

  Anonymizovanie osobného údaja je úkon, ktorým je osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka.

  Blokovanie Osobných údajov je dočasné alebo trvalé pozastavenie ich spracúvania, počas ktorého možno vykonať len operácie uložené Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  3. Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov

  Prevádzkovateľ je povinný najmä:

 • pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania osobných údajov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
 • určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel, je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti,
 • zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
 • zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,
 • spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je Prevádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, Prevádzkovateľ je povinný zreteľne označiť a bez zbytočného odkladu zlikvidovať,
 • zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
 • zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky. Počas spracúvania osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný ich označiť a anonymizovať.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby, ktorý Prevádzkovateľ nesmie vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby z informačného systému inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe len spolu s písomným dokladom o danom súhlase.

  Súhlas na spracúvanie Osobných údajov (ďalej len „Súhlas") sa preukazuje zvukovým alebo zvukovo-obrazovým záznamom alebo čestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do informačného systému, alebo iným hodnoverným spôsobom. Písomný Súhlas sa preukazuje dokladom, ktorý potvrdzuje poskytnutie Súhlasu. Dôkaz o Súhlase obsahuje najmä údaj o tom, kto Súhlas poskytol, komu sa tento Súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti Súhlasu. Súhlas daný v písomnej podobe je bez vlastnoručného podpisu toho, kto Súhlas dáva, neplatný. Za Súhlas v písomnej podobe sa považuje aj Súhlas podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.

  4. Spracovanie osobných údajov pri poskytovaní služieb na Internetovej stránke

  Osobné údaje pri Zverejnení profilu

  Medzi Služby poskytované Pomocníkom patrí možnosť prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Internetovej stránke vytvoriť si profil a zverejniť ho na internetovej stránke Prevádzkovateľa.

  Profil obsahuje údaje, ktoré sa podľa 4§ zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považujú za Osobné údaje. Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred vytvorením a zverejnením profilu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené Osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas spoločnosti Profesia, spol. s r.o. na spracovanie svojich Osobných údajov.

  Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci Dotknutej osobe ako záujemcovi o prácu (Pomocníkovi) nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Profesia, spol. s r.o. na základe súhlasu Dotknutej osoby a za účelom uvedeného v predchádzajúcej vete je oprávnená Osobné údaje uvedené v profile Dotknutej osoby sprístupniť/poskytnúť svojím Klientom (Domácnosti, Obchodnému partnerovi).

  Osobné údaje uvedené v profile Dotknutej osoby sa sprístupňujú/poskytujú Domácnostiam a Obchodným partnerom v rámci počítačovej siete internet prostredníctvom internetovej stránky Prevádzkovateľa, a to v trvaní 3 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov. Po ukončení vyššie uvedenej doby budú Osobné údaje uvedené v Profile neprístupné a uchované v Profile pre prípad ich opätovného sprístupnenia/poskytnutia Dotknutou osobou.

  Po uplynutí 3 ročného obdobia odo dňa posledného prihlásenia Pomocníka do svojej registrácie vytvorenej na internetovej stránke Prevádzkovateľa budú údaje v Profile definitívne anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

  Sprístupnenie/Poskytnutie Profilu je na základe rozhodnutia Dotknutej osoby možné kedykoľvek ukončiť a obnoviť. Na základe písomnej žiadosti Dotknutej osoby je Profesia spol. s r.o. povinná Osobné údaje definitívne vymazať.

  Profil zahŕňa: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem, určenie lokality, v ktorej hľadá prácu, požadovaný druh pracovného pomeru, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v Profile je na výlučnom rozhodnutí Dotknutej osoby, spoločnosť Profesia, spol. s r.o. uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Profesia, spol. s r.o. v žiadnom prípade nepožaduje od Dotknutej osoby uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona o ochrane osobných údajov.

  Osobné údaje pri Zverejnení inzerátu

  Medzi Služby poskytované Domácnostiam patrí možnosť prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Internetovej stránke Zverejniť Inzerát na Internetovej stránke Prevádzkovateľa. Klient je pri pridávaní Inzercie povinný zabezpečiť, aby v rámci Inzercie nezverejňoval svoju adresu, telefónne číslo, mailovú adresu, dátum narodenia a rodné číslo a ani žiadny údaj, ktorý v zmysle §4 zákona č.122/2013 Z.z. môže byť považovaný za osobný údaj; Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto údaje z Inzerátu odstrániť, alebo takúto Inzerciu nezverejniť.

  Osobné údaje pri reakcií na Zverejnený inzerát

  Medzi Služby poskytované Pomocníkom patrí aj možnosť odpovedať resp. reagovať na Inzerát zverejnený na Internetovej stránke Prevádzkovateľa. Na Inzerát môže reagovať iba Pomocník, ktorý vytvorí Profil na Internetovej stránke Prevádzkovateľa.

  Profil obsahuje údaje, ktoré sa podľa 4§ zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považujú za Osobné údaje. Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred vytvorením a zverejnením Profilu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené Osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas spoločnosti Profesia, spol. s r.o. na spracovanie svojich Osobných údajov.

  Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci Dotknutej osobe ako záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Profesia, spol. s r.o. na základe súhlasu Dotknutej osoby a za účelom uvedeného v predchádzajúcej vete je oprávnená Osobné údaje uvedené v Profile Dotknutej osoby sprístupniť/poskytnúť svojím Klientom (Domácnostiam a Obchodným partnerom) pri reakcií na zverejnený Inzerát.

  Osobné údaje uvedené v Profile Dotknutej osoby sa sprístupňujú/poskytujú Domácnostiam a Obchodným partnerom v rámci počítačovej siete internet prostredníctvom Internetovej stránky Prevádzkovateľa.

  Cookies

  Cookies – sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) Domácnosti, Pomocníka alebo Obchodného partnera počas používania webovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť webovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení Domácnosti, Pomocníka alebo Obchodného partnera aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve webovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom webovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na webovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

  5. Práva dotknutých osôb

  Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačných údajov Prevádzkovateľa, účelu spracúvania Osobných údajov, zoznam Osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie,
 • informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie,
 • zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.
 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:

 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.
 • Dotknutá osoba môže svoje vyššie vymenované práva uplatniť písomne, a to formou poštovej zásielky alebo elektronickej pošty alebo faxom; v prípade, ak vec neznesie odklad aj ústnou formou priamo u Prevádzkovateľa do zápisnice. Zo zápisnice musí byť zrejmé, kto si právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať Dotknutej osobe.

  Ak Dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva si môže uplatniť zákonný zástupca. Ak Dotknutá osoba nežije, jej práva si môže uplatniť jej blízka osoba.

  Prevádzkovateľ je povinný žiadosť a námietky Dotknutej osoby vybaviť bezplatne a najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia Prevádzkovateľovi.

  Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

  V Bratislave, dňa 01.07.2013

  Mgr. Ivana Molnárová, konateľ spoločnosti Profesia, spol.s .r.o.

  V prípade otázok prosím kontaktovať: Mgr. Csaba Zachar, právne oddelenie Profesia, spol. s.r.o., e-mail: zachar@profesia.sk