Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I
Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Snov, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavov 889/5, 930 41 Hviezdoslavov, Slovensko, IČO: 47459344, DIČ: 2023911780, zapísaná dňa 23.10.2013 v Okresný súd Trnava vložka č. 33001 / T, oddiel Sro (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.domelia.sk (ďalej len „Webová stránka“).

 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú niektoré práva a povinnosti Prevádzkovateľa a osôb pri využívaní Služieb poskytovaných prostredníctvom Webovej stránky.

 3. VOP sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb Webovej stránky a tvoria neoddeliteľnú časť zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

 4. Výklad pojmov. Nasledovné pojmy majú vo VOP a/alebo v Zmluve nasledovný význam:

  • Služby sú všetky služby poskytované Prevádzkovateľom prostredníctvom Webovej stránky,
  • Inzercia je druh Služby, ktorý predstavuje uverejňovanie inzertných oznamov v textovej podobe s prípadnou fotodokumentáciou na Webovej stránke; najmä sa jedná o práce ako opatrovanie detí, pomoc v domácnosti, doučovanie, opatrovanie seniorov alebo ŤZP, domáci majster a práce v oblasti zdravia a krásy
  • Profil je druh Služby, ktorý predstavuje uverejňovanie oznamov v textovej podobe s prípadnou fotodokumentáciou na Webovej stránke; najmä sa jedná o ponuku poskytnutia opatrovania detí, pomoci v domácnosti, doučovania, opatrovania seniorov, ŤZP, domáci majster, služby v oblasti zdravia a krásy
  • Reklama je osobitný druh Služby, ktorý predstavuje uverejňovanie reklamných oznamov v grafickej a/alebo textovej podobe na Webovej stránke, a to najmä formou reklamného banneru alebo reklamného článku.
  • Domácnosť je Klient, ktorý ako fyzická osoba hľadá Pomocníka pre svoje potreby alebo potreby rodinných príslušníkov.
  • Pomocník je Klient, ktorý ako fyzická osoba za účelom vykonávať Prácu pre Domácnosť využíva Služby Webovej stránky.
  • Firma je obchodný partner, ktorý za účelom poskytovať služby pre Domácnosť alebo hľadať Pomocníka pre potreby svojich klientov využíva Služby Webovej stránky.
  • Klient je fyzická osoba alebo obchodný partner, ktorá v súlade s týmito VOP uverejňuje na Webovej stránke Inzercie alebo Profil alebo ktorá uverejňuje na Webovej stránke Reklamu. Klient, ktorý má záujem v súlade s týmito VOP uverejniť na Webovej stránke Profil, musí mať v čase prvého zverejnenia Profilu vek minimálne 16 rokov.
  • Referencie a hodnotenia sú informácie o Pomocníkovi alebo Firme, týkajúce sa najmä predchádzajúcich pracovných skúseností či skúseností s poskytovaním služby v domácnosti.
  • Cookies – sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) Domácnosti, Pomocníka alebo Firmy počas používania webovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť webovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení Domácnosti, Pomocníka alebo Firmy aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve webovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom webovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na webovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

Článok II
Služby poskytované Klientom

 1. Zverejnenie Inzercie. Domácnosť alebo Firma po ukončení úspešnej Registrácie je oprávnená prostredníctvom Webovej stránky zverejniť Inzerciu. Inzercia môže byť na Webovej stránke zverejnená najviac tridsať (30) dní. Klient je počas zverejnenia Inzercie oprávnený ju prispôsobovať vlastným požiadavkám, avšak nie je oprávnený zmeniť pôvodne zadaný druh práce. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť Inzercie, ktoré majú totožný obsah.
 2. Klient je pri pridávaní Inzercie povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito VOP a/alebo zmluvou, najmä:
  • v rámci Inzercie zverejňovať výlučne pracovné ponuky týkajúce sa opatrovania detí alebo seniorov, ŤZP, pomoci v domácnosti, doučovania, domáceho majstrovania a ponuky v oblasti zdravia a krásy; nesmie v Inzercii ponúkať iné produkty alebo služby, a ani uvádzať akékoľvek reklamné, propagačné informácie alebo oznamy, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi,
  • obsah Inzercie upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných osôb a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno a nepoškodzoval ich ďalšie práva deklarované Ústavou Slovenskej republiky a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
  • v rámci Inzercie nezverejňovať svoju presnú adresu bydliska, telefónne číslo, mailovú adresu, dátum narodenia a rodné číslo a ani žiadny údaj, ktorý v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov môže byť považovaný za osobný údaj; Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto údaje z inzerátu odstrániť, alebo takúto Inzerciu nezverejniť. Kontaktné údaje ako je telefónne číslo Klienta, e-mailová adresa je Klient oprávnený uvádzať výlučne na mieste na to určenom; v žiadnom prípade nemôže ísť o identifikátora konkrétnej fyzickej osoby.

 3. Klient plne zodpovedá za obsah Inzercie, a to vrátane textu a fotografií. Ak Inzercia obsahuje akékoľvek grafické znázornenie, fotografiu alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti, za vysporiadanie nárokov autora takého diela, príp. za získanie súhlasu so zverejnením osôb znázornených na fotografiách zodpovedá výlučne Klient. Klient súhlasí s tým, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v predchádzajúcej vete vznesené akékoľvek nároky a/alebo sankcie, Klient tieto nároky a/alebo sankcie uspokojí a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodní.
 4. Zverejnenie reklamy. Reklama sa uverejňuje na základe objednávky a/alebo na základe uzatvorenej zmluvy.
 5. Predmetom Reklamy môže byť najmä reklamný oznam zameraný na propagáciu Klienta a/alebo Klientom ponúkaných tovarov a služieb. Reklama musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ďalšie podrobné pravidlá pre uverejňovanie Reklamy môžu byť predmetom zmluvy.
 6. Ak nie je výslovne v zmluve uvedené inak, na uverejňovanie Reklamy sa primerane použijú ostatné ustanovenia týchto VOP.
 7. Zverejnenie Profilu. Pomocníci alebo Firmy po ukončení úspešnej Registrácia prostredníctvom Webovej stránky si môžu vytvoriť vlastný Profil. Profil predstavuje ponuku na poskytovanie nasledujúcich prác: opatrovanie detí, pomoc v domácnosti, doučovanie, opatrovanie seniorov, ŤZP, domáci majster a práce v oblasti zdravia a krásy, najmä na území SR. Profil Pomocníka alebo Firmy môže byť zverejnený počas celej doby poskytovania Služieb Prevádzkovateľom, kedykoľvek aktualizovaný a jeho zverejnenie sa môže kedykoľvek zrušiť. Vytvorenie profilu je bezplatné. Pomocník a Firma sú oprávnení komunikovať s Domácnosťou alebo Firmou aktiváciou plateného členstva. Platené členstvo je spoplatnené podľa platného cenníka zverejneného na Webovej stránke v deň objednania Služby. Klient súhlasí s automatickým platením poplatku za členstvo bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty. Spôsob platby s automatickým platením poplatku sa stanovuje na dobu neurčitú, pričom Klient ho môže kedykoľvek zmeniť prípadne zrušiť priamo vo svojom konte v prehľade objednávok. Platenie poplatku za členstvo zodpovedá predplatnému obdobiu v súlade s aktuálnym cenníkom Prevádzkovateľa. V prípade predčasného ukončenia poskytovania Služby bez zavinenia Prevádzkovateľa Klientovi nevznikne nárok na vrátenia zaplateného poplatku. Prevádzkovateľ za nevyčerpané Služby nezodpovedá.
 8. Zverejnenie hodnotenia. Hodnotenie je hodnotenie Pomocníka alebo Firmy Domácnosťou alebo hodnotenie Domácnosti Pomocníkom alebo Firmou, a to vo forme zodpovedania na otázky týkajúce sa spoľahlivosti, pracovnej výkonnosti, alebo poskytnutých pracovných podmienok a doplnením vlastného komentára. Klienti sú povinní pri pridávaní hodnotenia na Webovú stránku rešpektovať pravidlá uvedené v týchto VOP.
 9. Hodnotenia musia vychádzať z vlastnej skúsenosti Klienta s hodnoteným Klientom a musia byť objektívne a pravdivé.
 10. Nie je prípustné uvádzať v rámci hodnotení v kategórii „Komentár“ akékoľvek údaje, ktoré by mohli príslušného Klienta znevážiť alebo by boli spôsobilé privodiť mu ujmu, najmä akékoľvek urážlivé, hanobiace alebo vulgárne tvrdenia alebo skutočnosti intímnej povahy; takýto obsah Hodnotenia má Prevádzkovateľ právo nezverejniť a nezaradiť do celkového Hodnotenia hodnoteného Klienta.
 11. Hodnotenia na príslušného Klienta by mali byť v záujme hodnovernosti údajov uvedených na Webovej stránke komplexné, t.j. hodnotiaci by mal, okrem výberu stupňov hodnotenia príslušného Klienta v jednotlivých predvolených kategóriách, napísať aj vlastný komentár.
 12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pred zverejnením prekontrolovať Inzerciu alebo Profil alebo Hodnotenie a ich nezverejniť, prípadne v závažných prípadoch zablokovať konto Klienta a neumožniť mu ďalšie využívanie Služieb, ak:
  • pri zadávaní Inzercie boli porušené pravidlá uvedené v týchto VOP,
  • Klient používa údaje sprístupnené na Webovej stránke v rozpore s bodom 3 tohto článku VOP alebo umožňuje také použitie inej osobe,
  • Inzercia bola zaradená do nesprávnej kategórie ako obsah Inzercie alebo môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb
  • Inzercia alebo Profil obsahuje ponuku práce formou MLM alebo podomového predaja.

Článok III
Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 2. Osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely spravovania registrácie vytvorenej na internetovej stránke a pre poskytovanie služieb spoločnosťou Snov, s.r.o. Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

 3. Súhlas na spracovanie osobných údajov dotknutá osoba môže kedykoľvek odvolať inak zanikne po uplynutí 3 rokov odo posledného prihlásenia do registrácie vytvorenej dotknutou osobou na vyššie uvedenej internetovej stránke. Osobné údaje budú poskytnuté alebo sprístupnené na internetovej stránke registrovaným potencionálnym zamestnancom alebo zamestnávateľom a tretím stranám iba na základe osobitných predpisov a na účely IT servisu.

 4. Klient je oprávnený sám zverejniť svoju fotografiu alebo svoju podobizeň; ich zverejnenie sa zakazuje spoločným uvedením ďalšieho identifikátora dotknutej osoby.

 5. Údaje Klienta ako je jeho telefónne číslo a e-mailová adresa je Klient oprávnený uvádzať výlučne na mieste na to určenom na Webovej stránke. Prevádzkovateľ je povinný prijať primerané technické alebo iné opatrenia, aby tieto údaje neboli zverejnené priamo na Webovej stránke, ale aby ich tento Klient sprístupnil len tým Klientom, ktorí ho o to požiadajú,

 6. Údaje pre účely fakturácie ceny za poskytnuté Služby, budú Prevádzkovateľovi poskytnuté výlučne na základe žiadosti a súhlasu Klienta. Daňový doklad sa vystaví v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov na požiadavku Klienta.

 7. Prevádzkovateľ odporúča Klientom, aby pred tým, než sa Klienti vzájomne dohodnú na vzájomnej spolupráci, vyžiadali si od druhej strany dostatočné množstvo informácií a dokladov, na základe ktorých si môžu overiť pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť všetkých zverejnených informácií. Prevádzkovateľ nezhromažďuje žiadne informácie, doklady alebo iné skutočnosti o svojich Klientoch. Prevádzkovateľ ďalej ponecháva Klientom na zváženie, či v rámci Inzercie zverejnia fotografiu (zverejnenie fotografie na Webovej stránke nie je povinné). O odstránení fotografie rozhoduje sám Klient; fotografie sa odstraňujú bez priameho zásahu Prevádzkovateľa.

 8. Prevádzkovateľ v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách informuje Domácnosti, Pomocníkov a Firmy, že prostredníctvom Webovej stránky využíva súbory Cookies. Domácnosti, Pomocníci a Firmy používaním Webovej stránky súhlasia s používaním Cookies. Pomocou internetového prehliadača môžu Cookies zablokovať alebo aj vymazávať. Prevádzkovateľ informuje Domácnosti, Pomocníkov a Firmy, že blokovanie Cookies môže obmedziť plnohodnotné využívanie Webovej stránky.

 9. Účastníci súťaže sa riadia pravidlami súťaže, pričom usporiadateľ, ktorý je zároveň Prevádzkovateľom, sa zaväzuje osobné údaje účastníkov spravovať v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 10. Celé znenie ochrany osobných údajov spoločnosti Snov, s.r.o. je dostupné na tejto stránke

Článok IV
Vznik, zmena a zánik zmluvného vzťahu

 1. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Klienta na Webovej stránke. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Klient v registračnom formulári uvedie:
  • platnú kontaktnú e-mailovú adresu,
  • vlastné heslo s požadovaným minimálnym počtom znakov,
  • meno a priezvisko,
  • ďalšie doplňujúce informácie (región bydliska Klienta – Rodiny, v ktorom požaduje vykonávanie prác, resp. Regióny pôsobiska Klienta - Pomocníka, v ktorom je Klient pripravený vykonávať práce, možný komunikačný jazyk, osobný prístup k fajčeniu, osobný prístup k domácim zvieratám, vek a pohlavie).

 2. Úspešným ukončením registrácie si Klient vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.
 3. Po úspešnej registrácii bude Klientovi na ním zadanú kontaktnú e-mailovú adresu zaslaná potvrdzovacia správa, v ktorej bude uvedená linka na prihlásenie sa do konta Klienta na Webovej stránke.
 4. Klient registráciou na Webovej stránke dáva súhlas k tomu, že Prevádzkovateľ môže podľa vlastného rozhodnutia vykonať prepojenie Inzercie alebo Profilu na iné obdobné internetové inzertné portály spolupracujúce s Prevádzkovateľom.
 5. Klient je povinný pravidelne aktualizovať svoje registračné údaje, svoju Inzerciu a svoj Profil uverejnený na Webovej stránke a v prípade neaktuálnosti ukončiť zverejnenie Inzercie alebo Profilu.
 6. Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú prostredníctvom on-line konta, výnimočne na základe písomnej (list, fax, e-mail) alebo telefonickej objednávky Klienta.
 7. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (prostredníctvom Webovej stránky alebo listovou zásielkou alebo faxom alebo e-mailom alebo telefonickým rozhovorom) objednanej Služby Prevádzkovateľom. Poskytnutie Služby objednanej Klientom sa tiež považuje za potvrdenie objednávky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej Služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom.
 8. Prevádzkovateľom potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. Prevádzkovateľ je oprávnený zmenu Objednávky podmieniť úhradou administratívneho poplatku.
 9. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:
  • písomnou dohodou zmluvných strán.
  • odstúpením od zmluvy, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP.

 10. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje najmä:
  • zverejnenie akékoľvek urážlivého, hanobiaceho, vulgárneho tvrdenia alebo informácie alebo skutočnosti intímnej povahy,
  • zverejnenie Profilu alebo Inzercie, ktorá obsahuje akékoľvek grafické znázornenie, fotografiu alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
  • využívanie údajov Klientov na účel, ktorý je v rozpore s poslaním Webovej stránky,
  • využívanie Služieb poskytovaných na Webovej stránke na hromadné rozosielanie elektronických správ, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,
 11. Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy sa doručuje druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v registrácii alebo na ním uvedenú e-mailovú adresu.
 12. Ak bez zavinenia Prevádzkovateľa zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.

Článok V
Cena Služieb a platobné podmienky

 1. Cena Služby je určená podľa platného cenníka zverejneného na Webovej stránke v deň objednania Služby.

 2. Daňový doklad sa vystaví v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov na požiadavku Klienta. Prevádzkovateľ objednanú Službu poskytne až po úhrade ceny objednanej Služby; o tejto skutočnosti Prevádzkovateľ vopred informuje Klienta.

 3. Cenu za objednanú Službu je Klient povinný uhradiť prevodom na účet Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom CardPay/ComfortPay Tatra banka, prípadne využitím darčekových poukazov prostredníctvom platobných spôsobov Edenred alebo Benefit Plus.

 4. V prípade omeškania Klienta s úhradou objednávky alebo faktúry je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; zároveň je oprávnený dočasne, až do zaplatenia objednanej alebo fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb. V prípade omeškania Klienta viac ako 30 dní je Prevádzkovateľ oprávnený predmetnú pohľadávku poskytnúť do mandátnej správy inkasnej spoločnosti spolupracujúcej s Prevádzkovateľom. Náklady na vymáhanie pohľadávky sa stanú súčasťou pohľadávky Prevádzkovateľa.

 5. Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Prevádzkovateľa voči Objednávateľovi, je Objednávateľ povinný uplatniť písomne u Prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

 6. Prevádzkovateľ vracia Klientom peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 0,50 EUR.

Článok VI
Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Služby poskytnutej (zverejnenej) na Webovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím Služby na Webovej stránke zodpovedá výlučne Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby na Webovej stránke.

 2. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené zverejnením Inzercie alebo Profilu na Webovej stránke či využitím údajov z Webovej stránky.

 3. Prevádzkovateľ negarantuje Klientom nájdenie vhodnej osoby na poskytovanie prác resp. nájdenie príležitosti na poskytovanie prác, nájdenie vhodných klientov pre poskytnutie svojich služieb a ani nepreberá v žiadnom ohľade žiadnu záruku či zodpovednosť za výsledok, kvalitu a úroveň plnenia príslušného Klienta.

 4. Prevádzkovateľ nie je činný ako sprostredkovateľ, obchodný zástupca a/alebo splnomocnenec Klientov a nepoberá od Klientov žiadnu formu provízie za sprostredkovanie.

 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na Webovej stránke a neposkytuje žiadnu záruku pri používaní takých informácií na príslušný účel.

 6. Ak zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom bez zavinenia Prevádzkovateľa, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.

Článok VII
Reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady

 1. Informácie o Prevádzkovateľovi:
  - názov: Snov, s.r.o.
  - sídlo: Hviezdoslavov 889/5, 930 41 Hviezdoslavov, Slovenská republika
  - IČO: 47459344
  - DIČ: SK2023911780
  - register: Obchodný register na Okresnom súde Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 33001 / T,
  - telefonický kontakt: +421 233 456 585
  - elektronický kontakt: [email protected]

  Spotrebiteľ (Klient v zmysle VOP) je oprávnený uplatniť reklamáciu pomocou doručenia svojej reklamácie prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu: [email protected]. Reklamácie sa vybavujú aj telefonicky v pracovných dňoch od 09:00 hod. do 17.00 hod. Upozorňujeme klientov, že Prevádzkovateľ v zmysle VOP nie je zodpovedný za obsahovú stránku Služby poskytnutej (zverejnenej) na Webovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím Služby na Webovej stránke zodpovedá výlučne Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby na Webovej stránke.

 2. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené zverejnením Inzercie na Webovej stránke či využitím údajov z Webovej stránky. Prevádzkovateľ negarantuje Klientom nájdenie vhodnej osoby na poskytovanie prác resp. nájdenie príležitosti na poskytovanie prác, či na získanie klientov a ani nepreberá v žiadnom ohľade žiadnu záruku či zodpovednosť za výsledok, kvalitu a úroveň plnenia príslušného Klienta. Prevádzkovateľ nie je činný ako sprostredkovateľ, obchodný zástupca a/alebo splnomocnenec Klientov a nepoberá od Klientov žiadnu formu provízie za sprostredkovanie.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na Webovej stránke a neposkytuje žiadnu záruku pri používaní takých informácií na príslušný účel. Ak zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom bez zavinenia Prevádzkovateľa, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť svoju reklamáciu podľa zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).
 4. Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu podľa vyššie uvedeného zákona Prevádzkovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Spotrebiteľa o jeho právach podľa zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv Spotrebiteľ uplatňuje, je Prevádzkovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa:
  - ihneď,
  - zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
  - v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na vrátenie zaplatenej ceny za reklamovanú službu.
 5. Podľa § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa spôsobom vybavenie reklamácie je opätovné opravené poskytnutie služby, vrátenie zaplatenej ceny za reklamovanú službu. Spotrebiteľ je oprávnený vady poskytnutej služby reklamovať podľa zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 6. Podľa § 622 Občianskeho zákonníka, „ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.“
 7. Podľa § 623 „ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.“
 8. Tieto pravidlá platia obdobne aj pri poskytovaní služieb.

  Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Prevádzkovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Prevádzkovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 9. Alternatívne riešenie sporov

  V prípade, že Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Spotrebiteľom, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je:
  - Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na [email protected] [email protected],
  - iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 10. Návrh Spotrebiteľa na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

  a) meno a priezvisko Spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  b) presné označenie Prevádzkovateľa (predávajúceho),
  c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  d) označenie, čoho sa kupujúci ako Spotrebiteľ domáha,
  e) dátum, kedy sa kupujúci ako Spotrebiteľ obrátil na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Prevádzkovateľlom bol bezvýsledný,
  f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 11. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je Spotrebiteľovi k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho www.domelia.sk a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Článok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

 2. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

 3. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.

 4. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia Zmluvy a/alebo VOP stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradiť ustanovením novým a to takým, ktoré sa svojím zmyslom a účelom blíži nahradzovanému ustanoveniu a zmluvnej vôli, ktorú v ňom Zmluvné strany prejavili. Klient berie na vedomie, že Inzercie resp. Profily zverejnené na Webovej stránke sú ako databáza chránené podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení a osobou oprávnenou z týchto práv je Prevádzkovateľ. Klient je oprávnený použiť údaje sprístupnené na Webovej stránke výlučne pre vyhľadanie vhodnej Inzercie, resp. Profilu za účelom využitia resp. poskytnutia prác tak, ako je uvedené vo VOP, a nie je oprávnený tieto údaje použiť na žiadne iné účely a ani umožniť ich použitie na iné účely inej osobe, v opačnom prípade je priamo zodpovedný za škodu tým spôsobenú ako aj za porušenie príslušných právnych predpisov a práv dotknutých osôb. Tým nie je dotknutá možnosť Klienta poskytnúť Profil alebo Inzerciu tretej osobe, avšak len za účelom využitia resp. poskytnutia týchto Prác touto treťou osobou.

 5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. januára 2020